Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV SỢI CHỈ MAY PHONG PHÚ

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SỢI CHỈ MAY PHONG PHÚ

Tên giao dịch: PPYT CO.,LTD
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Kim Hằng
Giấy phép kinh doanh: 0305870008 | Ngày cấp: 19/07/2008
Mã số thuế: 0305870008
Ngày hoạt động: 01/08/2008
Hoạt động chính: Sản xuất sợi, sợi nhân tạo (trừ tái chế phế thải, tẩy, nhuộm, hồ, in tại trụ sở). Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, hàng may mặc, vải. Bán lẻ hàng may mặc, vải. Bổ sung: Bán buôn nguyên liệu ngành dệt


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV SOI CHI MAY PHONG PHU

Ten giao dich: PPYT CO.,LTD
Dia chi: 48 Tang Nhon Phu, Phuong Tang Nhon Phu B, Quan 9, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Kim Hang
Giay phep kinh doanh: 0305870008 | Ngay cap: 19/07/2008
Ma so thue: 0305870008
Ngay hoat dong: 01/08/2008
Hoat dong chinh: San xuat soi, soi nhan tao (tru tai che phe thai, tay, nhuom, ho, in tai tru so). Ban buon to, xo, soi det, hang may mac, vai. Ban le hang may mac, vai. Bo sung: Ban buon nguyen lieu nganh det